کمیته مشورتی با روئسای بخشهای جراحی عروق

این کمیته جهت همفکری و تبادل نظر بین بخشهای جراحی عروق کشور به منظور تعیین اولویتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه فعالیتهای مرتبط با جراحان عروق تشکیل شده است. تعیین استراتژی واحد و ایجاد وحدت رویه در بخش های جراحی عروق به ویژه مراکزی که دارای دستیار فوق تخصصی این رشته می باشند از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته می باشد. پیگیری جهت ارتقا سطح علمی و عملی فراگیران در این بخشها و برنامه ریزی جهت توسعه کمی و کیفی آموزشها در سطح انجمن از اقدامات شایسته این کمیته تاکنون بوده است. اعضای این کمیته شامل: دکتر محمدرضا کلانتر معتمدی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر حسین مرعشی، دکتر محمد هادی سعید مدقق، دکتر حسین حجتی، دکتر محمد مظفر، دکتر جواد سلیمی، دکتر ایرج نظری، دکتر حسین همتی، دکتر مهدی داودی، دکتر ناصر ملک پور، دکتر محمد رئیس زاده و دکتر پویا طیبی می باشند.

Print Friendly, PDF & Email