همایش های علمی انجمن

عنوان برنامهشرح برنامه
نقش Intervention در تروما 
۹۸/۱۲/۱ : تهران – بیمارستان سینا
قسمت اول
– نقش Intervention در تروما 
– ترومای احشایی و درمان اندوواسکولار
– ترومای عروقی و درمان اندوواسکولار
قسمت دوم
– Problem cases & case report
بیماری برگر
۹۸/۷/۱۸ : تهران – بیمارستان شهدای تجریش
قسمت اول
– تازه ها در بیماری برگر
قسمت دوم
– Problem cases & case report
لنف ادم
۹۸/۵/۳ : تهران – بیمارستان سینا
قسمت اول
– لنف ادم از فیزیوپاتولوژی تا درمان
قسمت دوم
– Problem cases & case report
ارزیابی قلبی بیماران عروقی
۹۸/۲/۵ : تهران – بیمارستان شهداء تجریش
قسمت اول
– ارزیابی قلبی بیماران عروقی
– گزارش کنگره EVC
قسمت دوم
– Problem cases & case report
Pelvic Congestion Syndrome
۹۷/۱۲/۲ : تهران – بیمارستان طالقانی
قسمت اول
– فیزیوپاتولوژی سندرم احتقان لگنی
– علائم و نشانه های بیماری
– روش های درمان
قسمت دوم
– Problem cases & case report
Poplitheal Entrampment Syndrome
& Steal Syndrome
۹۶/۵/۵ : تهران – بیمارستان شهداء تجریش
قسمت اول
– Poplitheal Entrampment Syndrome
– Steal Syndrome
قسمت دوم
– Problem cases & case report
درمان اندوواسکولار آنوریسمهای آئورت
۹۵/۸/۲۸ : رشت – هتل کادوس
قسمت اول
– فیزیوپاتولوژی آنوریسم آئورت
– بررسی انواع درمانهای اندوواسکولار آنوریسم آئورت
قسمت دوم
– Problem cases & case report
Acute DVT
۹۴/۱۰/۳ : تهران – بیمارستان سینا
قسمت اول
– فیزیوپاتولوژی Acute DVT
– علائم و نشانه های بیماری
– روش های درمان
– گزارش تازه های کنگره CIRSE 2015
قسمت دوم
– Problem cases & case report
درمان آنوریسم های عروقی پریفرال
۹۳/۴/۵ : تهران – بیمارستان طالقانی
قسمت اول
– درمان جراحی آنوریسم های پریفرال
– درمان اندوواسکولار آنوریسم های پریفرال
قسمت دوم
– Problem cases & case report
فیلتر IVC
۹۳/۲/۴ : تهران – بیمارستان شهداء تجریش
قسمت اول
– بررسی اندیکاسیون های فیلتر IVC
– روشهای انجام پروسیجر
– مدیریت عوارض ناشی از فیلتر IVC
قسمت دوم
– گزارش تازه های کنگره LINC 2014
– Problem cases & case report
درمان های اندوواسکولار واریس
۹۲/۱۱/۳ : تهران – بیمارستان سینا
قسمت اول
– درمان های اندوواسکولار واریس، RF و اسکلروتراپی
– روش های جراحی باز در درمان واریس
قسمت دوم
– Problem cases & case report
درمان اندوواسکولار DVT حاد و مزمن
۹۲/۹/۷ : تهران – بیمارستان طالقانی
قسمت اول
– درمان اندوواسکولار DVT حاد و مزمن
– Management و درمان ترومبوز گرافت
– نقش آنژیوژنز در درمان لنف ادم
قسمت دوم
– Problem cases & case report
TOS
۹۲/۷/۴ : تهران – بیمارستان شهداء تجریش
قسمت اول
– TOS و درمان Management 
– نقش اندوواسکولار در TOS
قسمت دوم
– Problem cases & case report
Management و درمان عوارض کاتترهای دیالیز
۹۲/۴/۶ : تهران – بیمارستان سینا
قسمت اول
– Management و درمان عوارض کاتترهای دیالیز
– نقش آنژیوپلاستی و استنت در درمان انسدادهای عروقی اندام های تحتانی
قسمت دوم
Problem cases & case report
Management و درمان عفونت های گرافت
۹۲/۲/۵ : تهران – بیمارستان طالقانی
قسمت اول
– Management و درمان عفونت های گرافت
– گزارش کنگره 2013 Linc
قسمت دوم
Problem cases & case report
درمان اندوواسکولار دایسکشن آئورت توراسیک
۹۱/۱۲/۳ : تهران – بیمارستان شهداء تجریش
قسمت اول
– درمان اندوواسکولار دایسکشن آئورت توراسیک
– ارزش و کاربرد MDCT در آنوریسم های آئورت شکمی
قسمت دوم
Problem cases & case report
استنت گرافت ها و EVAR
Steal syndrome management
۹۱/۱۰/۷ : تهران – بیمارستان سینا
قسمت اول
– استنت گرافت ها و EVAR
– Steal syndrome management در بیماران دیالیزی
قسمت دوم
– Problem cases & case report
سخنـرانی علمی و چنـدین مـورد Case Report 
۹۱/۶/۲ : تهران – بیمارستان شهداء تجریش
سخنـرانی علمی و چنـدین مـورد Case Report در زمینه جراحی عروق


Print Friendly, PDF & Email