کمیته آموزش مداوم

بدنبال ثبت مرکز آموزش مداوم انجمن جراحان عروق ایران در سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد رضا ظفرقندی رئیس انجمن جراحان عروق ایران اعضای کمیته بازآموزی و آموزش مداوم انجمن تشکیل گردید. به موجب این حکم جناب آقای دکتر محمد مظفر به عنوان رئیس و خانم دکتر نیکی تدین به عنوان دبیر، سرکار خانم مریم آقاجانی به عنوان کارشناس و آقای دکتر پویا طیبی به عنوان عضو این کمیته منصوب شدند.

Print Friendly, PDF & Email