کمیته امور صنفی

انجمن جراحان عروق ایران پس از تشکیل هیات مدیره جدید انجمن جهت پی گیري مسائل صنفی انجمن و پی گیري امورات بین رشته ایی و ارتباط منظم با نهادهاي تصمیم گیر در زمینه مسائل صنفی انجمن اقدام به تشکیل کمیته صنفی نموده و جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده به عنوان دبیر این کمیته انتخاب گردیدند. 

این کمیته پس از تشکیل طی جلسات منظم با برخی از اعضای انجمن اولویت های کاری خود را مشخص نموده و تاکنون جلسات متعددی را با مسئولین مختلف در وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر برگزار نموده است. از مهمترین مسائل مطرح در این کمیته تعرفه هاي جدید خدمات سلامت در سال ۱۳۹۹ می باشد که در برخی از موارد مرتبط با اعمال جراحی عروق نیاز به بازنگري در آن احساس می شود.

Print Friendly, PDF & Email