کمیته اخلاق حرفه ایی

در پی تصویب تشکیل کمیته اخلاق حرفه ایی در هیات مدیره انجمن، با هدف صیانت از شان جامعه جراحان عروق و تقویت مبانی اخلاق حرفه اي، اعضاي کمیته به شرح ذیل تعیین و احکام آنان توسط جناب آقاي دکتر ظفرقندي صادر شد.

• دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدي (رئیس کمیته)

• دکتر غلامحسین کاظم زاده (دبیر کمیته)

• دکتر محمدرضا ظفرقندي 

• دکتر سید مسعود خاتمی 

• دکتر جلال الدین خوشنویس 

Print Friendly, PDF & Email