هیات مدیره های گذشته

هیات مدیره دوره سوم: ۱۳۹۴-۱۳۹۸

دکتر سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی رئیس هیات مدیره
دکتر محمدرضا ظفرقندی نایب رئیس
دکتر محمد هادی سعید مدققدبیر
دکتر حسین همتیخزانه دار
دکتر محمد مظفرعضو هیئت مدیره
دکتر ایرج قدوسیعضو علی البدل هیات مدیره
دکتر غلامحسین کاظم زادهعضو علی البدل هیات مدیره
دکتر ناصر ملک پوربازرس اصلی
دکتر بیژن عابدیانبازرس علی البدل

هیات مدیره دوره دوم: ۱۳۹۰- ۱۳۹۴

دکتر سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی رئیس هیات مدیره
دکتر محمدرضا ظفرقندی نایب رئیس
دکتر محمد هادی سعید مدققدبیر
دکتر حسین همتیخزانه دار
دکتر ایرج فاضلعضو هیات مدیره
دکتر ابوالفضل افشارفردبازرس اصلی

هیات مدیره دوره اول: ۱۳۸۳-۱۳۹۰

دکتر سیدمحمدرضا کلانتر معتمدی رئیس هیات مدیره
دکتر مسعود خاتمینایب رئیس
دکتر سیدرضا موسویدبیر
دکتر ابوالفضل افشارفردخزانه دار
دکتر محمدرضا ظفرقندی عضو هیات مدیره
دکتر محمد مظفربازرس
Print Friendly, PDF & Email