هیات مدیره

دکتر محمد رضا ظفرقندیرئیس انجمن
دکتر محمد مظفرنائب رئیس انجمن
دکتر جواد سلیمیدبیر انجمن
دکتر محمد رئیس زادهخزانه دار
دکتر ایرج فاضلعضو هیات مدیره
دکتر پویا طیبیعضو علی البدل هیات مدیره
دکتر حسین همتیعضو علی البدل هیات مدیره
دکتر ناصر ملک پوربازرس
Print Friendly, PDF & Email