کمیته ثبت اطلاعات و اقدامات بیماران عروقی

یکی از شاخصه های مهم انجمن های علمی و معتبر در جهان، انجام مطالعات علمی گسترده و چند مرکزی با مدیریت انجمن به صورت یک همکاری گروهی می باشد که تاکنون در کشور ما به طور جدی به آن پرداخته نشده است. برای تحقق این هدف در انجمن جراحان عروق ایران کمیته ثبت اطلاعات و اقدامات بیماران عروقی، برای فراهم آوردن زمینه همکاری های بزرگ در انجمن تشکیل گردید و دبیری ان به جناب آقای دکتر محمد هادی سعید مدقق واگذار شد. بدنبال آن یک میثاق عمومی برای تعیین ضوابط مالکیت معنوی و تبیین نحوه مشارکت اعضا و مراکز در برنامه های گروهی انجمن در این زمینه تدوین شد. در حال حاضر با پیگیری اعضای این کمیته ضمن برگزاری منظم جلسات کارشناسی، مقدمات راه اندازی چند رجیستری جهت ثبت اطلاعات و اقدامات در بیماران عروقی فراهم گشته است.

Print Friendly, PDF & Email