کنگره های بین المللی

(Iranian Cardiovascular Course (ICC
Tehran – Razi International Conference Center – 2017
2nd International Cardiovascular Symposium
Tehran – Sina Hospital – 2016
(International Cardiovascular Symposium (Venous Intervention
Tehran – Sina Hospital – 2015
International Vascular Surgery and Trauma Congress
Tehran – Shohada Tajrish Hospital – 2008Print Friendly, PDF & Email