کنگره های بین المللی

Iranian Cardiovascular Course (ICC)
Tehran – Razi International Conference Center – 2017

۲nd International Cardiovascular Symposium
Tehran – Sina Hospital – 2016

International Cardiovascular Symposium (Venous Intervention)
Tehran – Sina Hospital – 2015

Print Friendly, PDF & Email