ژورنال کلاب

تاریخعنوانبرگزار کنندهگزارش جلسه
۹۹/۸/۲۹ژورنال کلاب ۳بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی اهوازمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۸/۱ژورنال کلاب ۲بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلانمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۵/۳۰ژورنال کلاب ۱ بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشاهده جزئیات برنامه
Print Friendly, PDF & Email