ژورنال کلاب

تاریخعنوانبرگزار کنندهگزارش جلسه
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ژورنال کلاب ۱۵بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی تهرانمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ژورنال کلاب ۱۴بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی شیرازمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۱۰/30ژورنال کلاب ۱۳بخش جراحی عروق بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ژورنال کلاب ۱۲بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ژورنال کلاب ۱۱بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی اهوازمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ژورنال کلاب ۱۰بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلانمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ژورنال کلاب ۹بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ژورنال کلاب ۸بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمشاهده جزئیات برنامه
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ژورنال کلاب ۷بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی تهرانمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۱۱/۳۰ژورنال کلاب ۶بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی شیرازمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۱۰/۲۵ژورنال کلاب ۵بخش جراحی عروق بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۰۹/۲۷ژورنال کلاب ۴بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۰۸/۲۹ژورنال کلاب ۳بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی اهوازمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۰۸/۰۱ژورنال کلاب ۲بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلانمشاهده جزئیات برنامه
۹۹/۰۵/۳۰ژورنال کلاب ۱ بخش جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهدمشاهده جزئیات برنامه

Print Friendly, PDF & Email