خبرنامه انجمن

کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن جراحان عروق ایران به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم انجمن، اخبار و برنامه های انجمن جراحان عروق ایران را در قالب خبرنامه فصلی منتشر می نماید. سابقه انتشار خبرنامه انجمن به دوره های قبلی انجمن باز می گردد که هفت شماره از آن به کوشش اعضای محترم به انتشار رسیده بود.

با انتشار مجدد خبرنامه تصمیمات و اقدامات هیات مدیره، کمیته ها و بخشهای مختلف انجمن در قالب خبر، مصاحبه و یا گزارش به اطلاع اعضای محترم رسانده خواهد شد. امید آن میرود، تا با همکاری اعضای انجمن در سراسر کشور بتوان وقایع انجمن را به صورت منظم در قالب این خبرنامه ثبت و منتشر نمود.

کمیته روابط عمومی و امور بین الملل
انجمن جراحان عروق ایران

آخرین شماره

خبرنامه انجمن جراحان عروق ایران – شماره ۴ – اسفند ۱۳۹۹

آرشیو

خبرنامه انجمن جراحان عروق ایران – شماره ۳ – پائیز ۱۳۹۹

خبرنامه انجمن جراحان عروق ایران – شماره ۲ – تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه انجمن جراحان عروق ایران – شماره ۱ – بهار ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email