آموزش مداوم برای جراحان عروق

برنامه های آموزش مداوم انجمن جراحان عروق ایران

۹۹/۷/۲۴: وبینار نحوه برخورد با بیمار مشکوک به ترومای عروقی اندام

۹۹/۶/۲۷: وبینار پای دیابتی

۹۹/۶/۱: وبینار دایسکشن حاد آئورت

۹۹/۵/۹: وبینار واریس، نقش سونوگرافی در تشخیص و درمان بیماری های وریدی اندام تحتانی

۹۹/۳/۲۹: وبینار مدیریت Dialysis Access در پاندمی کرونا

اولین وبینار انجمن جراحان عروق ایران: مدیریت Dialysis Access در پاندمی کرونا
Print Friendly, PDF & Email